Naisten hakua palvelukseen halutaan aikaistaa ja keskeyttämisaikaa lyhentää

Puolustusministeriön asettamalla työryhmällä on lukuisia ehdotuksia lainsäädäntöön asepalveluksen sujuvoittamiseksi.

Puolustusministeriön asettama työryhmä ehdottaa 24. helmikuuta jättämässään mietinnössä, että naisten hakua vapaaehtoiseen palvelukseen aikaistettaisiin kuudella viikolla. Ehdotuksen mukaan hakemukset tulisi jättää viimeistään 15. tammikuuta, kun nykyään hakemukset pitää jättää viimeistään maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Muutoksen myötä naisten valintatilaisuus voitaisiin järjestää samanaikaisesti kutsuntojen kanssa. Samalla terveystarkastukset voitaisiin hoitaa miesten kanssa samassa tahdissa.

Työryhmä esittää myös, että naisten oikeutta keskeyttää vapaaehtoinen palvelus voitaisiin lyhentää 45 vuorokaudesta 30 vuorokauteen palveluksen aloittamisesta. Lyhentämisellä halutaan estää keskeytykset koulutushaaravalintojen jälkeen. Samalla keskeytyksistä aiheutuvat siirrot perusyksiköiden välillä vähenisivät.

Myös palveluskelpoisuuden määrittämisprosessia halutaan jouhevoittaa. Tämä tehtäisiin lisäämällä joukko-osaston komentajalle oikeus päättää palveluksen keskeyttämisen yhteydessä myös palveluskelpoisuudesta. Tällä hetkellä terveydellisistä syistä palveluksensa keskeyttämään joutunut asevelvollinen voi joutua odottamaan aluetoimiston palveluskelpoisuuspäätöstä jopa kahdesta neljään kuukautta keskeyttämisen jälkeen. Jatkossa päätöstä ei tarvitsisi pyöräyttää aluetoimiston kautta, vaan joukko-osaston komentaja pystyisi tekemään päätöksen itse keskeyttämispäätöksen yhteydessä.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Pandemia herätti muutostarpeisiin

Koronaviruspandemia on haastanut Puolustusvoimia niin varusmiespalveluksen kuin reservin kertausharjoitusten järjestämisen osalta. Vaikka kutsunnat järjestettiin vuonna 2020 asianmukaisesti, huomattiin puolustusministeriöllä, ettei asevelvollisuuslainsäädäntö jousta riittävästi pandemiatilanteessa.

Siksi työryhmä haluaa rukata laista pandemiatilanteeseen paremmin mukautuvan. Nykymuodossaan laki ei esimerkiksi mahdollista etäyhteyksien hyödyntämistä kutsunnoissa eikä kutsuntojen järjestämisajan pidentämistä vakavassakaan tilanteessa.

Työryhmä ehdottaa, että kutsuntojen järjestämisen ajankohdasta ja henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnoissa olisi mahdollista poiketa tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Myös kertausharjoitusten perumisen mahdollistaminen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseen vedoten halutaan mahdollistaa lakimuutoksella.

Työryhmä haluaa myös tarkentaa asepalveluslakiin, milloin asepalvelus on viimeistään aloitettava. Nykyään laissa määritellään vain, että velvollisuus suorittaa varusmiespalvelus päättyy, kun henkilö täyttää 30 vuotta. Työryhmä haluaa lisätä lakiin kohdan, jonka mukaan palvelus on aloitettava viimeistään sinä vuonna, jona henkilö täyttää 29 vuotta. Tämän muutoksen myötä palvelus olisi jatkossa aloitettava siten, että kaikki lain mukaiset palvelusajat ovat asevelvollisille mahdollisia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2022. Säännöstä viimeisestä mahdollisesta varusmiespalveluksen aloittamisajankohdasta sovellettaisiin vasta 1. tammikuuta 2024 jälkeen varusmiespalveluksen aloittaviin varusmiehiin.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta