Toteutuuko yhdenvertaisuus Puolustusvoimissa? – Tentissä Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Vesa Virtanen

Kenraali Virtanen vastaa Varusmies-lehden kysymyksiin yhdenvertaisuudesta Puolustusvoimissa.

Kesällä 2021 yhdenvertaisuus nousi jälleen esiin keskusteluissa kesäkuussa vietetyn Pride-kuukauden yhteydessä. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Vesa Virtanen kirjoitti Puolustusvoimien blogiin kirjoituksen “Maanpuolustus kuuluu kaikille”.

Kenraali Virtanen vastasi Varusmies-lehdelle kysymyksiin koskien yhdenvertaisuutta Puolustusvoimissa.

Minkälaisin konkreettisin tavoin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään Puolustusvoimissa?

– Puolustusvoimissa on tehty vuodesta 2005 lähtien systemaattisesti työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi varusmiesten ja palkatun henkilöstön keskuudessa. Käytännössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tapahtuu esimiestyön, koulutuksen, tiedotuksen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun avulla.
Pääesikunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeeseen on kirjattu yleiset periaatteet, esimerkiksi, että tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia on noudatettava. Laeissa kielletään sukupuolten välinen syrjintä sekä syrjintä, joka voi perustua esimerkiksi etniseen taustaan, seksuaaliseen tai poliittiseen suuntautumiseen, ikään tai terveydentilaan. Kaikille joukko-osastoille, esikunnille ja laitoksille annetaan paikalliselle tasolle mietittäväksi, onko ongelmia ja mitä niille voitaisiin tehdä. Toiminnan kehittämissuunnitelmat kirjataan paikallisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Palkatulle henkilöstölle ja varusmiehille on laadittu toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä siitä ilmoittamisesta. Sotilaan käsikirjaan ja yleiseen palvelusohjesääntöön on sisällytetty simputuksen ja kiusaamisen ehkäisyä sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevät osiot. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyyn liittyvää asiaa pidetään esillä ja koulutetaan säännöllisesti varusmiespalveluksen aikana.
Keväällä 2021 käynnistettiin kahdeksankohtainen ohjelma varusmiesten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Lisäksi Puolustusvoimat on toteuttanut yhdessä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa useita palkatun henkilöstön ja asevelvollisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita joukko-osastoissa.

Koulutetaanko henkilökuntaa jollain tapaa puuttumaan epätasa-arvoiseen toimintaan?

– Henkilöstöä koulutetaan, ja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteista muistutetaan säännöllisesti. Pyrkimyksenä on tasa-arvoisen toimintakulttuurin ylläpito ja kehittäminen palkatun henkilöstön ja asevelvollisten keskuudessa. Kiusaamiseen ja häirintään on nollatoleranssi.

Palkattua henkilöstöä varten on laadittu ohje epäasiallisen kohtelun ehkäisystä ja käsittelystä. Ohjetta voidaan soveltaa myös varusmiehiin. Joukko-osastoissa tulee kouluttaa ohjeen sisältö vuosittain henkilöstölle. Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa tulee opettaa ohjeen sisältö valmistuville sotatieteen kandidaateille ja maistereille sekä muille opiskelijoille heti opintojen alkuluennoilla.

Pääesikunta on ohjeistanut kaikkia joukko-osastoja ottamaan huomioon epäasialliseen käyttäytymiseen ja siihen puuttumiseen liittyvät asiat. Joukko-osastojen komentajien tulee ottaa epäasialliseen käyttäytymiseen, kiusaamiseen ja häirintään liittyvät asiat esille vuosipuhuttelussa. Henkilöstölle on korostettava sitä, että epäasiallista käyttäytymistä ei hyväksytä, vaan sen suhteen on nollatoleranssi ja esiin tulleet ongelmatilanteet selvitetään. Henkilöstöä kannustetaan tuomaan havaittu tai koettu epäasiallinen käytös esimiesten tietoon. 

Kenraali Virtasen mukaan Puolustusvoimissa on pyrkimyksenä tasa-arvoisen toimintakulttuurin ylläpito ja kehittäminen palkatun henkilöstön ja asevelvollisten keskuudessa. Kenraali Virtanen pääesikunnan pihalla heinäkuussa 2021 / Konsta Törne, Ruotuväki

Mikä on teidän nähdäksenne suurin epätasa-arvoa tuottava asia Puolustusvoimissa tällä hetkellä? Kuinka se ratkaistaan?

– Palkatun henkilöstön tasa-arvotutkimusten perusteella siviilihenkilöstö kokee etenemismahdollisuutensa huonommiksi kuin sotilashenkilöstö. Osa siviileistä, erityisesti asiantuntijatehtävissä työskentelevät naiset kokevat, ettei heidän työtään arvosteta riittävästi.

Asevelvollisille tehtyjen tutkimusten mukaan vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset kokivat miehiä useammin kiusaamista, eriarvoista kohtelua ja omalta ryhmältä saatavan tuen puutetta Tästä huolimatta lähes yhdeksän naista kymmenestä piti varusmiespalveluksen suorittamista myönteisenä kokemuksena.

Asepalvelusta suorittavien naisten kokemat ongelmat liittynevät kulttuurisiin tekijöihin: Puolustusvoimat on perinteisesti miehinen yhteisö. Naisia on ollut varusmiehinä vuodesta 1995, ja heidän määränsä on pienempi miehiin verrattuna. Naiset erottuvat joukosta ja he ovat tavallaan aina näkyvillä miesjoukon keskellä, ja ovat lisäksi vapaaehtoisia pakollista palvelusta suorittavien joukossa. Tämä saattaa vaikuttaa useiden miesten asenteisiin naisia kohtaan. Naiset joutuvat ansaitsemaan paikkansa hyvällä suoriutumisella. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei naisia tueta yhtä usein ryhmässä, eivätkä he saa yhtä usein arvostusta. Tämä tuen puute on yhteydessä myös kielteisen kohtelun, erityisesti kiusaamisen esiintymiseen.

Sekä palkatun henkilöstön että varusmiesten keskuudessa epätasa-arvoisen kohtelun kokemukset ovat vähentyneet viimeisen viidentoista vuoden aikana. Tehdyllä tasa-arvotyöllä on ollut vaikutusta, vaikka epäkohtia esiintyy edelleen. Nykyistä työtä jatketaan ja tehostetaan. Keskeisiä asioita ovat jatkuva koulutus henkilöstölle sekä kahdeksankohtainen ohjelma varusmiesten tasa-arvon edistämiseksi. Meillä on vielä tehtävää, mutta uskon, että käynnissä olevilla toimenpiteillä ja naisten määrän lisääntyessä tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskin lisääntyvät.

Minkälaisia ohjeita antaisitte palvelustaan suorittavalle henkilölle, joka kokee, että häntä kiusataan tai häiritään? 

– Minkälaista kiusaamista tai häirintää ei tule sallia. Koetusta tai havaitusta epäasiallisesta kohtelusta tai syrjinnästä pitää heti ilmoittaa esimiehille tai henkilökunnalle. Jos tapaukset eivät tule henkilökunnan tietoon, ei niihin kyetä puuttumaan. Ilmoittamiskynnystä madalletaan joukko-osastoissa edellä kuvatun ohjelman kolmannella toimenpiteellä.

Jos kaveri huomaa, että taistelijatoveria kiusataan tai häiritään, mitä kaveri voisi asian hyväksi tehdä?

– Tärkeintä on asiasta ilmoittaminen, niin että korjaavat toimenpiteet voidaan käynnistää. Havaitusta epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa, ja palvelustovereita voi kannustaa ilmoittamiseen. Myös vertaistuen tarjoaminen epäasiallisesti kohdellulle on tärkeää.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta